REGULAMIN KONKURSU
Śpiewać każdy może
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa Konkursu:
Śpiewać każdy może
2. Podmiotem urządzającym konkurs zwanym dalej „Organizatorem” jest
Radio CCM Sp. z o. o. , ul. Pszczyńska 44a, 44-100 Gliwice, NIP: 548-16-08-490,Regon:
070569240, KRS: 0000135024 – Sąd Rejonowy w Gliwicach – X Wydział Gospodarczy
KRS, Kapitał zakładowy: 1.874 400,00 zł;
3. Obsługę i oprzyrządowanie techniczne niezbędne do przeprowadzenia konkursu
zapewnia Radio CCM Sp. z o. o.
4. Zasięg konkursu.
Konkurs odbędzie się na obszarze Śląska.
5. Czas trwania konkursu.
Konkurs rozpoczyna się 01.07.2019 i trwa do 29.08.2019
Finał konkursu odbędzie się 30.08.2019.
6. W konkursie wygrywa ta osoba, zgłosi do konkursu swoje nagranie piosenki i wygra w
głosowaniu słuchaczy na najlepsze wykonanie.
DANE OSOBOWE
1. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają
zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku
z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, a także na
opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie
zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Dane
osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia.
Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych
osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz
prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda
osoba fizyczna, pełnoletnia (z zastrzeżeniem pkt.2 regulaminu dot. uczestników konkursu),
zamieszkała na terenie Polski, która spełni warunki regulaminu.
2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy:
– Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki,
rodzeństwo, rodzice)
3. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:
– z akceptacją regulaminu konkursu,
– ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
– z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału
w konkursie.
KOMISJA KONKURSOWA
1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności
w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu oraz dokonania wyboru
zwycięzców konkursu, Organizator powoła 1 osobową Komisję Konkursową. W skład
Komisji Konkursowej wejdzie osoba wytypowane przez Organizatora.
PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs rozpoczyna się 01.07 i trwa do 30.08.2019 r.
2. W lipcu 1-31.07 słuchacze zgłaszają telefonicznie chęć wzięcia udziału w konkursie pod
nr 32 775 00 00 w godzinach: 6-11.
3. Po zgłoszeniu telefonicznym nagrywają wybraną przez siebie piosenkę i przekazują ją
prowadzącemu konkurs z danymi: imię, nazwisko, nr telefonu i miasto.
4. W sierpniu 1-29.08 wszystkie zgłoszone piosenki biorą udział w głosowaniu w ramach
Listy Przebojów. Na zgłoszone piosenki wszyscysłuchacze mogą głosować za
pośrednictwem strony www.radioccm.pl
5. Finał konkursu odbędzie się 30.08.2018 w godzinach: 6-11.
6. Uczestnik zgłasza chęć wzięcia udziału poprzez zadzwonienie do radia codziennie od pn
do pt w godzinach 6-11.
7. Koszt połączenia telefonicznego, wg stawek operatorów ponoszą słuchacze.
8. W dniu rozstrzygnięcia konkursu tj.30.08 zwycięzca konkursu musi odebrać telefon.
NAGRODY
1. Nagrodą w konkursie jest pobyt w Rezydencji pod Ochorowiczówką w Wiśle.
2. Pobyt, o którym mowa w pkt. 1 obejmuje 5 noclegów ze śniadaniem dla 2 dwóch osób.
3. Termin zaproszenia do ustalenia indywidualnego w terminach wskazanych przez Willę
pod Ochorowiczówką
4. Termin ważności zaproszenia do 20.12.2019 r.
5. Organizator przewiduje też nagrody dodatkowe w formie niespodzianki.
.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
1. Prezenter powiadomi zwycięzcę Konkursu o przyznaniu nagrody podczas kontaktu
telefonicznego. Prezenter poinformuje także zwycięzcę o warunkach odbioru nagrody
oraz poprosi o podanie danych, tj. imienia, nazwiska, telefonu kontaktowego.
ODBIÓR NAGRÓD I PODATEK
1. Laureat w ciągu 7 dni od wygranej kontaktuje się z Rezydencją pod Ochorowiczówką pod
wskazanym numerem telefonu w celu ustalenia terminu pobytu.
2. Zwycięzca konkursu jest zobowiązany do dokonania wcześniejszej rezerwacji pobytu
podając daty planowanego pobytu. Rezerwacja można dokonać wyłącznie poprzez kontakt
telefoniczny lub poprzez email wyłącznie z recepcją Rezydencja Pod Ochorowiczówką (tel.:
535 918 918, info@podochorowiczowka.pl).
5. Rezerwacja pobytu jest możliwa wyłącznie w przypadku jeśli obiekt noclegowy posiada
wolne miejsca noclegowe w podanym prze zwycięzcę konkursu terminie.
6. Po zarezerwowaniu pobytu przez zwycięzcę konkursu nie ma możliwości zmiany daty
pobytu na inną. A w przypadku niepojawiania się zwycięzcy konkursu w ustalonym terminie
nagroda przepada.
7. Zwycięzca konkursu i osoba towarzysząca zobowiązane są do zapoznania się i
przestrzegania regulaminu pobytu w Rezydencji Pod Ochorowiczówką, który jest dostępny
na stronie www.podochorowiczowka.pl lub w recepcji obiektu.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników konkursu od dnia rozpoczęcia
konkursu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wydania nagród. Reklamacje, które
wpłyną po tym terminie nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla
pocztowego.
2. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Reklamacja powinna zawierać: imię,
nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem
oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres
redakcji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w
siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na Witrynie. Organizator zastrzega sobie
prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie także treści regulaminu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność połączenia na antenę. W
przypadku przerwania połączenia lub niedopełnienia zasad określonych w warunkach
konkursu w tym nieprzekazaniu danych ze strony laureata konkursu są nieważne i
zostaną wykluczone z Konkursu.
3. Operatorzy telekomunikacyjni odpowiadają za prawidłowe wykonanie usług
telekomunikacyjnych w zakresie połączenia telefonicznego w ramach usługi. Upusty
cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają
zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.